Wróżka Otylia - blog.otylia.pl - blog o wróżbach

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Komu przysługuje? Oczywiście osobom, które potrzebują wsparcia drugiej osoby, gdyż z wielu przyczyn, nie są w stanie samodzielnie egzystować. Przyznany zasiłek pielęgnacyjny ma być zatem wsparciem finansowym pokrywającym wydatki niezbędne na opiekę. Komu przysługuje tego rodzaju zapomoga? Przede wszystkim niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej szesnastego roku życia, która przy tym legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia. Prawo do tego rodzaju wsparcia najczęściej ustala się na czas nieokreślony.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny ?

Komu natomiast nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Przede wszystkim osobom, które aktualnie przebywają w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, gdy dziecko przebywa w domu dziecka bądź w innej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje ponadto osobom przebywającym w zakładzie karnym bądź w zakładzie poprawczym. Pamiętajmy również, że prawo do zasiłku nie zależy od naszego dochodu.

Warto również wiedzieć, iż w pewnych okolicznościach, zapomogi po prostu nie otrzymasz. Zasiłku na swoje dziecko nie uzyskasz w chwili, gdy dziecko zawrze związek małżeński, aktualnie przebywa w instytucji, która ma obowiązek zapewnienia całodobowego utrzymania dziecka, tj. w ośrodku wychowawczym lub gdy twoje dziecko w tym momencie znajduje się w rodzinie zastępczej.

Ustalenie prawa do zasiłku

zasiłek pielęgnacyjny

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku? Oczywiście osoba do tego uprawniona, przedstawiciel ustawowy takiej osoby na przykład jedno z rodziców, inna osoba uprawniona, tj. rodzeństwo, wnuki, jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny jest samotna, z wnioskiem wystąpić może również pracownik socjalny bądź przedstawiciel organizacji społecznej.

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności, dokument na podstawie którego zostanie stwierdzony wiek osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, tj. dowód osobisty bądź akt urodzenia. Ten punkt dotyczy osób, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać obywatel polski, który aktualnie zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także cudzoziemiec dysponujący kartą stałego pobytu.

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny? Oczywiście wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeżeli z jakichś powodów osoba na takim stanowisku zapomogi wypłacić nie jest w stanie, do wypłaty takiego świadczenia może upoważnić swojego zastępcę bądź kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu pokrycie części wydatków. Wszyscy wiemy jak drogie jest leczenie w naszym kraju. Tego rodzaju zapomoga, z pewnością pomoże niejednej osobie.

Przeczytaj również:

Oceń nasz serwis:

Zasiłek
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 31